რას მოგვიტანს ხარის წელი და ვისი მფარველი იქნება თეთრი მეტალის ხარი

დი­ნა­მი­კუ­რი წელი გვე­ლო­დე­ბა, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს, მაგ­რამ დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლო­ბი­სა და პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბის გავ­ლე­ნით ხა­რის წელ­ში ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში თავს მე­ტად სტა­ბი­ლუ­რად იგ­რძნობთ. მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რას, და­გეგ­მეთ ყვე­ლა­ფე­რი გულ­დას­მით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მცი­რე ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ხართ. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა მეტი დრო დაგ­ჭირ­დეთ, მაგ­რამ სა­სურ­ველს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბას.

იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით სირ­თუ­ლე­ებს. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბით სა­სურ­ველს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ახალ-ახა­ლი ნიჭი აღ­მო­ა­ჩი­ნოს.


ჩატვირთვა...

2021 წელს ნუ ელო­დე­ბით, რომ ფული ცი­დან ჩა­მო­გეყ­რე­ბათ, ნურც ილუ­ზი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. იყა­ვით პრაქ­ტი­კუ­ლი, ყვე­ლა სფე­რო­ში. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ის ცოდ­ნა, რაც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაქვთ დაგ­რო­ვი­ლი. “აუჩ­ქა­რებ­ლად და ზედ­მე­ტი ნერ­ვე­ბის მოშ­ლის გა­რე­შე” – აი, ეს ფრა­ზა გა­ი­ხა­დეთ წლის დე­ვი­ზი და ასე­ვე იმოქ­მე­დეთ. იყა­ვით სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის ერ­თგუ­ლი, რათა არ შე­ი­ლა­ხოთ ის ავ­ტო­რი­ტე­ტი, რაც უკვე გაქვთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

ჩი­ნურ ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში ხარი სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის ინ­ტუ­ი­ცი­ის, შრო­მი­სა და ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის სიმ­ბო­ლოა. მის­თვის სუ­ლი­ე­რე­ბა და გო­ნე­ბა უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ვიდ­რე ილუ­ზი­ე­ბი და ღრუბ­ლებ­ში ფრე­ნა. სტრა­ტე­გი­უ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ; სწრა­ფად უნდა შეძ­ლოთ სი­ახ­ლე­ებ­ში ადაპ­ტი­რე­ბა. რთუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, მაგ­რამ ში­ნა­გან და გა­რე­გან კრი­ზი­სებს ნუ ელით.

ჩატვირთვა...

მსგავსი სტატიები