"" -ის ძებნის შედეგი.

რას მოგვიტანს ხარის წელი და ვისი მფარველი იქნება თეთრი მეტალის ხარი

დი­ნა­მი­კუ­რი წელი გვე­ლო­დე­ბა, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს, მაგ­რამ დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლო­ბი­სა და პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბის გავ­ლე­ნით ხა­რის წელ­ში ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში თავს მე­ტად სტა­ბი­ლუ­რად იგ­რძნობთ. მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რას, და­გეგ­მეთ ყვე­ლა­ფე­რი გულ­დას­მით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მცი­რე ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ხართ. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა მეტი დრო დაგ­ჭირ­დეთ, მაგ­რამ სა­სურ­ველს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ. მო­ე­რი­დეთ ზედ­მეტ ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბას. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით სირ­თუ­ლე­ებს. მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბით სა­სურ­ველს. ზო­გი­ერ­თმა […]